Zde najdete novinky a zajímavé články

  • podrobnosti ohledně nově nabízených elektronických soudních překladů
  • informace o vyšším ověření – co je to apostila a kdy ji potřebujete

Nový zákon – nové možnosti…

ELEKTRONICKÝ SOUDNÍ PŘEKLAD

1. ledna 2021 nabyl v České republice účinnosti nový zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, ve znění zákona č. 166/2020 Sb., který umožňuje vyhotovení soudního překladu i v elektronické podobě. Je rovnocennou alternativou listinného soudního překladu, obsahuje originál dokumentu, překlad a doložku soudního překladatele a je vyhotoven ve formátu PDF/A. Není opatřen kulatým razítkem, ale kvalifikovaným elektronickým podpisem soudního překladatele a certifikátem pro elektronický podpis, který obsahuje jméno překladatele, označení „překladatel“ a elektronické časové razítko.

 

Výhody tohoto překladu jsou tedy více než jasné

ČAS A ÚSPORA NÁKLADŮ

1.není třeba osobně dodat originál nebo jej zasílat poštou, stačí zaslat e-mailem naskenovaný, třeba z druhého konce světa

2.stačí Vám jedno vyhotovení, které můžete odeslat na více institucí

3.vše probíhá rychle a flexibilně on-line

 

Před zadáním el. překladu je nutné dopředu ověřit u instituce, pro kterou překlad vyhotovujete, zda tento typ překladu akceptuje. Ale ani toto není problém, protože el. překlad lze zkonvertovat do listinné podoby na Czech pointu.

Nevýhodou el. překladu je, že není možné ho opatřit apostillou. Pokud budete tedy potřebovat toto vyšší ověření, je nutné nechat vyhotovit listinnou podobu soudního překladu.

Platnost takto vyhotoveného překladu je 5 let (v závislosti na platnosti časového razítka překladatele). Po uplynutí této doby je však možné si platnost prodloužit nebo si jej nechat zkonvertovat po dobu platnosti do listinné podoby.

Předpokládáme, že digitalizace státní správy bude zdárně pokračovat a elektronické soudní překlady se stanou jeho běžnou součástí.

 

Jsme jednou z prvních překladatelských agentur nabízejících soudně ověřené překlady provedené elektronicky.

Plánujete studium nebo svatební obřad v zahraničí?

Připravili jsme pro vás přehled toho, co budete v cizině potřebovat. Jak a kde zajistit potřebná ověření, která jsou potřeba před zahájením překladu dokumentů. Obecně platí, že každý by si měl individuálně ověřit u zahraniční instituce, jaká ověření jsou potřeba. Ušetříte tím náklady a spoustu času!

Jak to tedy je s překlady dokumentů vydaných v ČR pro jejich použití v cizině?

Nejjednodušší varianta je, když mají státy mezi sebou uzavřenou oboustrannou dohodu o právní pomoci a není tedy nutné žádné zvláštní ověření. K překladu Vám bude Vám stačit buď originál dokumentu nebo jeho ověřená kopie, kterou vyhotoví notář, Česká pošta nebo obecní úřad (CZECH POINT) Toto platí většinou v rámci EU. V praxi ale někdy dochází k výjimkám a i tyto země mohou stále požadovat složitější ověření.(apostilu)

Poskytujeme i elektronické soudní překlady. Více na našich stránkách.

Složitější varianta je, že budete potřebovat vyšší stupeň ověření podpisu a razítka dokumentu a její pravost. (apostilu)

1. Země EU

země EU, které nemají s ČR uzavřenou dohodu o soudních překladech

Dánsko, Estonsko, Finsko, Irsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie.

U těchto států je podstatné, jaké dokumenty potřebujete přeložit.

Dokumenty, které NEMUSÍ být opatřeny apostilou: matriční dokumenty (RL, OL, ÚL), dokumenty ohledně registrovaného partnerství, rodičovství, osvojení, státní příslušnosti, notářské zápisy, výpisy z rejstříku trestů

Všechny ostatní dokumenty MUSÍ být před započetím překladu opatřeny apostilou.

– ostatní země EU

Všechny ostatní země EU mají s Českou republikou uzavřenou mezinárodní dohodu o soudních překladech, tudíž postačí soudní překlad.

2. Země mimo EU

– státy, které nemají s Českou republikou uzavřenou dvoustrannou mezinárodní dohodu o osvobození od ověřování pravosti dokumentů, je třeba vyhledat, zda jsou smluvním státem Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Úmluva o apostile), která byla přijata v Haagu dne 5. října 1961.

Pokud JSOU smluvním státem, je potřeba dokument opatřit apostilou.

Uvádíme příklady těchto států. Např. Austrálie, Nový Zéland, USA, Brazílie, Jižní Afrika, Bahamy, Arménie, Island, Lichtenštejnsko, Kazachstán, Mexiko, Norsko, Turecko, Indie, Bělorusko, Tunisko, Čína, Litva

Kde toto vyšší ověření získáte?

1.Ministerstva spravedlnosti ověřuje tyto dokumenty ( www.justice.cz)

Listiny vydané nebo ověřené soudy, včetně listin vyhotovených nebo ověřených notáři a soudními exekutory

Od r. 2021 je možné vydávání apostil Notářskou komorou České republiky na těchto pobočkách:

Brno, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Ostrava, Hradec Králové Více informací získáte na www.nkcr.cz.

2.Ministerstvo zahraničních věcí (www.mzv.cz)

Listiny vydané nebo ověřené orgány státní správy nebo jinými orgány (RL, OL, ÚL, Vz TR….)

3.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (www.msmt.cz) a následně Ministerstvo zahraničních věcí ČR (www.mzv.cr)

Diplomy a další doklady o vzdělání i jejich notářsky ověřených kopií.

Veškeré další informace najdete na webech příslušných ministerstev.

ORBIS překlady s.r.o.
Moskevská 10 (2.patro)
360 01 Karlovy Vary

IČ: 28047231 DIČ: CZ28047231 Jsme plátci DPH.

GDPR

VOP

FAQ

KONTAKT