Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

1.Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Orbis překlady s.r.o., se sídlem Karlovy Vary, Lidická 50, 360 20 IČ: 280 47 231

(dále jen: „správce“).

2.Kontaktní údaje správce jsou ORBIS překlady, s.ro., Lidická 50, 360 01, Karlovy Vary, [email protected]

3.Uvedením kontaktních údajů vyjadřuje objednavatel souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pro obchodní účely společnosti Orbis překlady s.r.o.

4.Osobními údaji se rozumí:

 jméno a příjmení, název společnosti, adresa, sídlo, IČ, DIČ, e-mail, telefonní číslo a případně veškeré další osobní údaje, které jsou obsaženy v objednávce.

5.Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů v čl.I/4 správcem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy (objednávky) a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Dále souhlasí, aby zhotovitel zpracovával jeho osobní údaje, které získá v souvislosti se smlouvou (objednávkou) a jejím plněním, a to v rozsahu, ve kterém jsou uvedeny ve smlouvě (objednávce) a/nebo v materiálech určených k poskytnutí služby a/nebo ve kterém je objednatel v rámci plnění smlouvy zhotoviteli následně poskytne. Tyto údaje budou zhotovitelem využity za dohodnutým účelem  a za účelem plnění smlouvy.

6.Objednatel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že je povinen informovat správce o změně ve svých osobních údajích.

II.

Doba uchovávání údajů

1.Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem:

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2.Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

III.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.Osobní údaje nebudou správcem bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím osobám, vyjma případů nutných k realizaci smlouvy na základě všeobecných obchodních podmínek spol. ORBIS překlady s.r.o..

2.Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb, úložiště dat a souborů a analytických nástrojů.

IV.

Vaše práva

1.Za podmínek stanovených v GDPR máte 

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2.Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

V.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3.Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VI.

Závěrečná ustanovení

1.Na základě odsouhlasení objednávky(formou e-mailu, osobně podpisem) objednavatel potvrzuje, že je seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

3.Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

    

ORBIS překlady s.r.o.
Moskevská 10 (2.patro)
360 01 Karlovy Vary

IČ: 28047231 DIČ: CZ28047231 Jsme plátci DPH.

GDPR

VOP

FAQ

KONTAKT