Všeobecné obchodní podmínky společnosti ORBIS překlady s.r.o.

vydávané podle § 1751 odst. 1 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Úvodní ustanovení

1.1 Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy ve věci zajištění překladu, tlumočení nebo jiné související jazykové služby (dále jen smlouvy) mezi objednavatelem a překladatelskou agenturou ORBIS překlady s.r.o. (dále jen „zhotovitel“) pokud není ve smlouvě výslovně uvedeno jinak. 

1.2 Smlouva mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniká na základě písemné objednávky, a to i formou elektronické pošty a formou elektronických objednávkových formulářů (dále jen „objednávka“), kterou zhotovitel stejnou formou potvrdí. 

1.3. Smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem vznikne, pokud obě strany vyjádří v písemné formě souhlas se všemi jejími podstatnými náležitostmi, tj. zejména obsahem a rozsahem služby, která je jejím předmětem, způsobem provedení služby, dodací lhůtou a cenou služby, případně způsobem výpočtu ceny služby, ukončením smlouvy a záručními podmínkami.

1.4 Pokud zhotovitel do 6 pracovních hodin po obdržení objednávky objednavateli nesdělí, že některé podmínky objednávky nepřijímá, má se za to, že jsou dohodnuty podmínky uvedené v objednávce

1.5 Dojednané podmínky smluvního vztahu mohou být měněny a doplňovány pouze výslovným písemným ujednáním obou smluvních stran.

2. Jaké jazyky překládáte?

Překládáme více jak 40 jazyků v různých kombinacích. 

angličtina, němčina, ruština, slovenština, polština, italština, španělština, francouzština, ukrajinština, portugalština, bulharština, maďarština, chorvatština, nizozemština, rumunština, slovinština, srbština, estonština, makedonština, arabština, norština, finština, švédština, dánština, hebrejština, turečtina, řečtina, čínština, japonština, litevština, moldavština, arménština, kazaština, azerbajdžánšita, latina…

3. Co je to normostrana a jak se vypočítá?

Normostrana (NS) je 1800 úhozů včetně mezer, tedy 30 řádků po 60 úhozech. Vypočítává se z textového editoru Word součtem znaků a slov děleno 1800. Počet NS se počítá vždy z přeloženého textu a  zaokrouhluje se na ½ NS nahoru. Na 1 pracovní den připadá 6-10 NS překladu.

4. Jak objednám překlad?

Překlad lze objednat telefonicky, e-mailem, osobně, poštou. Pokud si přejete nejprve cenovou kalkulaci, rádi Vám ji zdarma zpracujeme a zašleme. Poté můžete překlad objednat oficiálně výše uvedeným způsobem. Obratem Vám zašleme potvrzení Vaší objednávky.

5. Jaký je termín zpracování překladu? 

  • běžný termín – do 48 hodin – bez příplatku
  • spěšný termín – do 24 hodin – s příplatkem
  • expresní termín – během dne – s příplatkem
  • super expresní termín – do 2 hod – s příplatkem

Na 1 pracovní den připadá 6-10 NS překladu, přičemž svátky a víkendy se nepočítají. Ceny najdete v našem ceníku.

Dodací lhůty přizpůsobíme Vašim potřebám tak, aby byla i v případě velmi krátkého termínu realizace zaručena vysoká kvalita překladu.

6. Jakým způsobem mi překlad dodáte?

Překlady dodáváme dle přání zákazníka, např. e-mailem (překlad bez soudního ověření nebo el. podepsané soudní překlady), osobně v kanceláři nebo poštou (překlady se soudním ověřením)

Elektronicky podepsané soudní ověřené překlady dodáváme e-mailem ve formátu PDF/A.

7. Co je to soudně ověřený překlad?

Soudně ověřený překlad neboli úřední překlad, je svázán s originálem nebo notářsky ověřenou kopií originálu překládaného dokumentu. Lze ho dodat osobně nebo poštou, elektronický soudní překlad e-mailem. 

Soudně ověřený překlad je vyhotovený v souladu se zákonem č. 254/2019 Sb.. O znalcích a tlumočnících, tedy překladatelem, jmenovaným příslušným krajským soudem. 

Pokud máte zájem o ověřený překlad, je nutné dodat notářsky ověřenou kopii nebo originál. Na požádání Vám rádi ověřenou kopii originálu zajistíme u notáře. 

Ověřený překlad již nemusíte znovu ověřovat u notáře.

8. Co je to elektronicky ověřený soudní překlad?

Tento překlad je stejný jako papírový soudní překlad jen je vyhotoven elektronicky, s el. podpisem a el. soudním razítkem. Překlad je ve formátu PDF/A a vy ho dostaneme elektronicky na e-mail. Nemusíte tedy chodit osobně do kanceláře. Stačí jen poslat originál naskenovaný na náš e-mail. Doporučujeme, se předem informovat na úřadě, zda el. překlady akceptují. Pokud překlad potřebujete i v listinné podobě, Czech point Vám ho zkonvertuje.

9. Jak poznám, který překlad musí být ověřený?

Většinou se jedná o dokumenty pro úřady k oficiálnímu použití (soudy, ambasády a jiné úřady…), např. rodný list, oddací list, úmrtní list, výpis z trestního rejstříku, diplomy k nostrifikaci, výpis z katastru nemovitostí, smlouvy…atd.

10. Ověříte již přeložený text?

Ano. Přeložený text se však musí nechat zkorigovat soudním tlumočníkem, který překlad ověří, což je však ze zkušeností delší a komplikovanější proces. Doporučujeme nechat text přeložit a ověřit našim tlumočníkem. 

11. V jakém formátu mi překlad dodáte?

Překlad dodáme ve formátu dle přání zákazníka. Např. Word, Excel, PDF, Power Point,….atd.

12. Provádíte i korektury?

Ano. Zajistíme pro Vás jazykové korektury rodilými mluvčími i korektury předtiskové.

13. Co je to konsekutivní tlumočení?

Tento druh tlumočení se používá především při jednáních, kdy tlumočník překládá do cílového jazyka až po vyslechnutí určitých částí projevu.

14. Jsou informace důvěrné?

Veškeré materiály a informace poskytnuté zákazníkem považujeme za přísně důvěrné. Zachováním mlčenlivosti zavazujeme všechny zaměstnance i dodavatele společnosti.

15. Za jakých podmínek mi poskytnete slevu?

Poskytujeme věrnostní slevy stálým zákazníkům a množstevní slevy 5%-10%.

16. Jakým způsobem za překlad zaplatím?

  • Hotově v naší kanceláři
  • Převodním příkazem

 Požadujeme zálohu 50% před zahájením práce na překladu.

Platební karty bohužel neakceptujeme.

ORBIS překlady s.r.o.
Moskevská 10 (2.patro)
360 01 Karlovy Vary

IČ: 28047231 DIČ: CZ28047231 Jsme plátci DPH.

GDPR

VOP

FAQ

KONTAKT